شرایط طرح

در این مقاله در مورد شرایط طرح یه معنی در نظر گرفتن دمای داخل و خارج خواهیم پرداخت. دانستن شرایط طرح به عنوان پیش فرض در محاسبات بار حرارتی ساختمان کاربرد دارد.

دمای مطلوب در اتاق
وحید یغمائی

نویسنده مقاله

وحید یغمائی

شامتیکی از تقویم

پیش نیاز مقاله

انتقال حرارت از جداره ها

شرایط طرح:

شرایط طرح عبارتست از دما و رطوبتی که محاسبات بار حرارتی (گرمایی و سرمایی) ساختمان بر اساس آن ها صورت می پذیرد.

دمای طرح خارج:

این دما عبارتست از میانگین حداقل دمای هوای خارج در زمستان یا حداکثر دمای هوای خارج در تابستان.

دمای طرح داخل:

در تعیین شرایط طرح داخل در ساختمانهای مسکونی – تجاری، علاوه بر توجه بهراحتی ساکنان باید دقت داشت که تغییر شرایط طرح در بخشهای مختلف ساختمان نسبت به یکدیگر یا نسبت به هوای خارج به صورت ملایم و تدریجی صورت گیرد.

شرایط طرح داخل تابستانی و زمستانی بر اساب شرایط آسایش انسان

مقادیر ارائه شده در ستون نوسان دما برای تنظیم ترموستات اتاقی به کار می روند.

برای آنکه در احساس راحتی ساکنان تغییری ایجاد نشود با افزایش دمای خشک، باید رطوبت نسبی را کاهش داد و بالعکس. به عبارت دیگر در دو محیط با دو دمای خشک متفاوت می توان یک احساس واحدی را در انسان ایجاد کرد، مشروط بر اینکه رطوبت نسبی نیز به نسبت عکس دمای خشک تغییر کند. دامنه تغییرات روزانه دمای خشک عبارتست از اختلاف دمای حداکثر و حداقل در طول مدت ۲۴ ساعت شبانه روز در شهر مورد نظر.

برای اتاق هایی که سطح شیشه آن ها زیاد است یا دیوارهای مشرف به خارج آن ها خوب عایقکاری نشده است، باید دمای خشک را برابر حداکثر میزانی که در جدول پیشنهاد شده در نظر گرفت.

دمای فضاهای گرم یا سرد نشده:

مقادیر ارائه شده در جدول قبل متناسب با اتاق ها یا فضاهایی است که با وسایل مختلف از قبیل رادیاتور یا فنکویل گرم یا سرد می شود، در حالی که در هر ساختمان، اتاق ها یا فضاهایی وجود دارد که بدین شکل نیازی به گرم یا سرد کردن آن ها نیست.

اگر در مجاورت اتاقی که بار حرارتی آن محاسبه می شود، اتاق گرم یا سردنشده ای وجود داشته باشد، در صورت نیاز دمای آن از یکی از روش های زیر محاسبه می شود:

الف) اگر فضای مجاور گرم نشده باشد، اختلاف دمای اتاق مورد نظر و اتاق گرم نشده مجاور به ترتیب زیر محاسبه می شود.

 اختلاف دمای اتاق مورد نظر و اتاق گرم نشده=({ t }_{ i }-{ t }_{ o })\times 0.5

ب) در محاسبه بار گرمایی، در صورتی که دمای خارج بین۰ تا ۲۰ درجه فارنهایت باشد، نتایج تقریباً درستی عاید می کند و می تواند به جای روش “الف” مورد استفاده قرار گیرد. اعداد زیر نیز برای فضاهای گرم نشده ارائه می شود:

دمای زیرزمین و اتاق های گرم نشده=۳۲ درجه فارنهایت

اتاق زیر بام، سنگفرش یا فلزی، با عایق کاری ضعیف = ۲۵ درجه فارنهایت

اتاق زیر بام با عایق کاری خوب= ۴۰ درجه سانتیگراد

دمای اتاق های زیر شیروانی:

در صورتی که اتاق زیر شیروانی در فصل زمستان تهویه شود، دمای آن برابر دمای خارج منظور می شود، در غیر این صورت برای تعیین دمای آن از روش “الف”استفاده می گردد. در فصل تابستان که تابش آفتاب بر شیروانی باعث افزایش قابل ملاحظه دمای اتاق زیر شیروانی نسبت به خارج می شود، بهتر است این محل تهویه شود تا بار اضافی به سیستم تحمیل نشود.

دمای زمین:

دمای زمین بیشتر متأثر از منابع گرمایی زیر زمین است و اطلاع کاملی از دماهای زمین اطراف ساختمان ها در دست نیست، ولی به دلیل اینکه ضریب هدایت حرارتی دیوارهای زیر زمین متصل به خاک فقط ۰.۱ توصیه شده، منطقی است که تصور شود دمای زمین تأثیر قابل ملاحظه ای در محاسبات بار حرارتی ساختمان ندارد، بنابراین در محاسبات بار سرمایی ساختمان (در تابستان)، انتقال حرارت از کف متصل به زمین را صفر در نظر می گیرند.

انتقال حرارت از دیوارهای زیرزمین و کف متصل به زمین:

انتقال حرارت از کف ساختمان قابل ملاحظه نبوده و در طول سال نسبتاً ثابت است، چرا که تغییر دمای خاک در طول سال اندک است. تجربه نشان داده که در مورد طبقاتی که کف آنها به طور مستقیم روی سطح زمین قرار می گیرد، در فصل زمستان اتلاف حرارت، بیشتر از محیط کف با سطح کف متناسب است

دمای زمین

برای محاسبه میزان اتلاف حرارت هدایتی از دیوارها و کف زیرزمین در فصل زمستان، می توان بر حسب درجه حرارت زمین، مقدار اتلاف حرارت از هر فوت مربع سطح کف و دیوار زیرزمین را از جدول زیر به دست آورد و در مساحت کف یا دیوار زیرزمین ضرب کرد.

تلفات حرارتی از واحد سطح کف یا دیوارهای زیرزمین

برای محاسبه تلفات حرارت از کف ساختمان های فاقد زیرزمین، فرمول زیر پیشنهاد می شود.

H=0.6P({ t }_{ i }-{ t }_{ 0 })+0.5A({ t }_{ i }-{ t }_{ g })

H= تلفات حرارتی از کف واقع بر روی زمین [بی تی یو بر ساعت]

P=آن قسمت از محیط کف که در معرض هوای خارج قرار دارد [فوت]

A=مساحت کف [فوت مربع]

_{ i }^{ }{ t }=دمای طرح داخل [درجه فارنهایت]

_{ o }^{ }{ t }=دمای طرح خارج [درجه فارنهایت]

_{ g }^{ }{ t }=دمای زمین از جدول دمای زمین [درجه فارنهایت]

دیدگاه کاربران:

2 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

مقالات مرتبط