دسته بندی های زیرگروه:

محصولات موجود در این دسته بندی:

کولرگازی، کولر خودرو و یخچال:

محصولات ارکام ایتالیا که برای سیکل تبرید تراکمی کاربرد دارند در این دسته قرار دارند.