دسته بندی: فیلتر پلی فسفات

فیلتر پلی فسفات

فیلتر پلی فسفات، یک تکنولوژی پیشرفته در زمینه تصفیه آب و جلوگیری از رسوب آهکی است. با استفاده از اید دسته از فیلترها برای اهدافی همانند “تصفیه آب”، “رسوب‌گیری”، “کاهش رسوب آهکی” و “عمر مفید تجهیزات” مورد استفاده قرار گیرد.

“جلوگیری از رسوب‌ها”، مزایای تکنولوژی در تصفیه آب به واضحی برای مشتریان مزایای فراونی دارد. این فیلترها با جلوگیری کردن از رسوب آهکی می توانند عمر قطعات داخلی پکیج گرمایشی را افزایش دهند.

همچنین “تصفیه آب با فناوری پیشرفته” و “بهبود کارایی تجهیزات”، به مشتریان اثبات میکند که گروه از محصولات به کمک تکنولوژی‌های پیشرفته ارائه می‌شوند.

“حذف رسوبات”، “حفاظت از لوله‌ها”، و “تصفیه آب به روش پیشرفته”، اهمیت کاهش آلودگی آب و افزایش دوام تجهیزات را با استفاده از این نوع فیلتر نشان داده خواهد شد. این فیلتر با  “فناوری پیشرفته” به صورت ونتوری باعث “کاهش هزینه‌های تعمیرات” و افزایش “کیفیت تصفیه آب” می گردد. نتیجه هعمه این موارد باعث افزایش عمر مفید تجهیزات تصفیه آب و کاهش مصرف انرژی در پکیج گرمایشی می گردد.

اگر روی ظروف، خروجی شیرآلات دوش و قطعات داخلی پکیج همانند مبدل اصلی و مبدل ثانویه مشکل رسوب آهکی وجود دارد. رسوب آهکی باعث کاهش انتقال حرارت و متعاقبا باعث کاهش راندمان کلی سیستم می گردد. استفاده از این نوع فیلترها انتخابی درست برای جلوگیری از ایجاد رسوب آهکی خواهد بود.