در فرآیند خوردگی گالوانیک آب به عنوان الکترولیت با فلزات موجود در سیستم واکنش داده و زنگ فلزات و گاز هیدروژن تولید می شود.

دیدگاهتان را بنویسید