در حالت نصب با مبدل/ گرمایش غیر مستقیم (indirect heating)

دیدگاهتان را بنویسید