تزریق محلول نشتی گیر سیکل تبرید، جهت رفع نشتی های ریز سیستم تراکمی تا 0.3 میلی متر به سیستم های تراکمی

دیدگاهتان را بنویسید