در این مقاله، به خطرات مربوط به ویروس کرونا در شروع فصل گرم، همزمان با راه اندازی سیستم های تهویه مطبوع پرداخته و در پایان توصیه هایی برای جلوگیری از خطرات ناشی از شیوع و گسترش ویروس کروتا خواهیم پرداخت. نگارنده مقاله مهدی قنبری پیش نیاز مقاله ندارد آیا راه اندازی کولر های آبی و …

راه اندازی سیستم های سرمایشی با شروع فصل گرما و جلوگیری از انتشار ویروس کرونا مشاهده بیشتر