پکیج چگالشی

گرمایش خانگی (سیستم نو)

منظور از گرمایش خانگی، منازل یا دفاتری هستند که در آن ها از پکیج به عنوان مولد تولید حرارت استفاده شده است و برای توزیع حرارتی از رادیاتور، داکت اسپلیت، فن کویل و یا گرمایش از کف استفاده شده است.

  • زمان حضور در منزل مشتری ۳۰ دقیقه
  • تعداد دفعات مراجعه به منزل مشتری ۱ بار
  • هزینه مشتری (بسته به انتظار نتیجه) از ۶۲۶۸۰۰ تا ۱۱۱۱۸۰۰ تومان
  • عدم خرابی سیستم (بسته به انتخاب) ۳ تا ۱۵ سال

پیشنهادات قابل اجرا

  • سطح صفر مراقبت: فیلتر مغناطیسی مگی(هزینه ۴۱۸۰۰۰ تومان)
  • سطح اول مراقبت: فیلتر مغناطیسی مگی+محلول محافظ (هزینه ۶۲۶۸۰۰ تومان)
  • سطح دوم مراقبت: فیلتر مغناطیسی مگ پرو+محلول محافظ (هزینه ۷۵۱۸۰۰ تومان)
  • سطح سوم مراقبت: فیلتر مغناطیسی مگی+فیلتر ضد رسوب پلیدو+محلول محافظ (هزینه ۹۸۶۸۰۰ تومان)
  • سطح چهارم مراقبت: فیلتر مغناطیسی مگ پرو+فیلتر ضد رسوب پلیدو+محلول محافظ (هزینه ۱۱۱۱۸۰۰ تومان)

توضیحات

  1. ؛سطح صفر مقاومت؛ ایتدایی ترین کار
سبد خرید