تصوی شماتیک موتورخانه

در حالت وجود جدا کننده هیدرولیکی

دیدگاهتان را بنویسید