تزریق محلول نشتی گیر سیستم تراکمی به سیستم های تراکمی

تزریق محلول نشتی گیر سیکل تبرید، جهت رفع نشتی های ریز سیستم تراکمی تا 0.3 میلی متر به سیستم های تراکمی

دیدگاهتان را بنویسید